ป่วยให้น้อย.com เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข่าวสารด้านสุขภาพ และบทความเกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเอง ทั้งในด้านของสุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยมีความมุ่งหวังว่า คนไทยที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวภายในระยะเวลาอีกไม่กี่ปีนั้น จะมีสุขภาพแข็งแรง มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโภชนาการที่ดี

ในปัจจุบัน มีคนไทยที่ป่วยเป็นโรค NCDs หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี ซึ่งโรคในกลุ่ม NCDs ที่คนไทยเป็นกันมากที่สุดก็คือ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง ซึ่งเราอาจจะเห็นคนรอบตัวเป็นโรคเหล่านี้กันจนชิน จนลืมความน่ากลัวของโรคเหล่านี้ไป ว่าสามารถทำให้เสียชีวิต หรือทำให้การใช้ชีวิตมีความลำบากมากยิ่งขึ้น 

โรคในกลุ่ม NCDs โดยเฉพาะ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันสูง สามารถแก้ไขหรือป้องกันได้ไม่ยาก เพียงแค่มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของอาหาร โภชนาการ และการออกกำลังกาย ดังนั้นเราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอความรู้ด้านสุขภาพ การดูแลตัวเอง เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านบ้าง ไม่มากก็น้อย